Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty na studia drugiego stopnia

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

W rekrutacji na rok 2024/25 na studia prowadzone w języku polskim na wydziałach: Farmaceutycznym, Filozoficznym, Lekarskim, Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, w procesie aplikacji wymagany będzie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Lista dokumentów, które będą uwzględniane oraz kierunków studiów, których ten wymóg będzie dotyczył, zostanie opublikowana na początku roku 2024. Ważne: wymóg przedstawienia certyfikatu nie oznacza zwolnienia z konieczności przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych na studia. Informacje o procedurze wpisu na studia dostępne są TUTAJ.

na etapie rejestracji

 • dokument potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie (tylko wybrane studia)
 • inne dokumenty wymienione w karcie studiów w systemie IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów)

do wpisu na studia

do pobrania z konta IRK (z zakładki "Dokumenty i dalsze kroki"):

 • ankieta osobowa ze zdjęciem
 • podstawa ubiegania się o przyjęcie
 • pełnomocnictwo (w przypadku wpisu przez pełnomocnika)

do przygotowania:

 • dyplom ukończenia studiów
 • tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)
 • dokumenty wczytane do systemu na etapie dokonywania zgłoszenia
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) lub ministra

do 26 września

 • apostille/legalizacja
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • oryginały dokumentów w przypadku wpisu korespondenycjnego

w terminie określonym w harmonogramie

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (na studia, gdzie jest to wymagane)

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Na większość kierunków studiów drugiego stopnia nie składa się dokumentów na etapie rejestracji.

W przypadku kilku kierunków studiów kandydaci wczytują kopie dokumentów w obliczenia wyniku kwalifikacji lub w celu zwolnienia z rozmowy sprawdzającej język studiów Informacje dotyczące konieczności wczytania dokumentów znajdują się w kartach studiów w systemie IRK.

Przed przyjazdem do Polski i wpisem

Do wpisu na studia wymagany jest do wglądu komplet dokumentów w oryginale. Aby uniknąć problemów z gromadzeniem kompletu dokumentów, przez które wpis może być niemożliwy, należy przygotować wcześniej zwłaszcza te, których nie można zdobyć w Polsce. Jest to przede wszystkim apostille lub legalizacja do dyplomu ukończenia studiów. Podczas wpisu trzeba również posiadać ważny paszport lub, w przypadku obywateli Unii Europejskiej, dokument tożsamości.

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, najpierw należy udać się do sekretariatu prowadzącego studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami lub, w przypadku wpisu korespondencyjnego - przesłaniu skanów dokumetnów na wskazany adres, oraz ich dostarczeniu do sekretariatu do 26 września 2024. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów i sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, sekretariat zatrzyma jedynie kopie. W przypadku trudności z przyjazdem do Polski w wyznaczonym na składanie dokumentów terminie, prosimy o kontakt z sekretariatem prowadzącym wpisy na studia. Dane kontaktowe znajdują się na stronie irk.uj.edu.pl, w karcie studiów, w części „kontakt”.

Do wpisu należy złożyć poniższe dokumenty:

 • ankieta osobowa ze zdjęciem (generowana z systemu)
 • dyplom ukończenia studiów

Podczas osobistego wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej)

Dodatkowo należy złożyć:

 • apostille lub legalizację dla dyplomu wydanego poza granicami Polski
 • poświadczone (przysięgłe) tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów
 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów
 • dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik
 • decyzję dyrektora NAWA – w przypadku kandydatów stypendystów NAWA
 • dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu studiów.

Opis poszczególnych dokumentów

Ankietę osobową można pobrać w formie pliku pdf dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia (jeżeli po ogłoszeniu wyników w karcie zgłoszenia jego status to "zakwalifikowany "). Wcześniej należy sprawdzić, czy wypełnione są wszystkie informacje w zakładce „Formularze osobowe” oraz, czy zdjęcie jest zaakceptowane przez administratora. Ankieta jest dostępna w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Należy ją pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać ankietę w zastępstwie kandydata.

Zdjęcie należy wczytać do konta na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jest ono obowiązkową częścią ankiety osobowej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora, gdyż jest to to samo zdjęcie, które znajdzie się później na Twojej legitymacji studenckiej.

Zdjęcie o minimalnej rozdzielczości 500x625 pikseli, i maksymalnym rozmiarze 5 MB powinno być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie dyplomu ukończenia studiów, dających prawo do podjęcia studiów magisterskich w kraju jego wydania. Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024 roku.

Na posiadanym dyplomie powinna znajdować się informacja dotycząca możliwości dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Jeżeli takiej informacji nie ma na dyplomie, kandydat powinien dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienie.

WAŻNE: bez względu na posiadane uprawnienia, dyplom wydany za granicą musi zostać opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dyplomy ukończenia studiów, które nie wymagają przedstawienia dodatkowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia

Azerbejdżan Magistr (Magistr Dərəcəsi)

Austria Bachelor, Master of Arts, Master of Science

Bangladesz Bachelor (Pass), Bachelor (Honours)

Białoruś dyplom o wykształceniu wyższym (dyplom Specjalisty), dyplom Magistra

Chiny xueshi (学士学位, Bachelor), shuoshi (硕士学位, Master)

Francja Licence, Licence professionnelle, Master recherche, Master professionnel

Hiszpania Graduado, Título Superior de Enseñanzas artísticas, Máster Universitario, Máster en Enseñanzas artísticas

Indie Bachelor of Arts, Bachelor of Science oraz Master - wszystkie ukończone na poziomie przynajmniej Second Class/Division, z wynikiem co najmniej 55%

Irak Bachelor of Arts–(بكالوریوسآداب), Bachelor of Science (معلو بكالوریوس), Master (ماجستیر)

Iran Bachelor (Karshenasi, Lisans, کارشناسی), Discontinuous Bachelor (Karshenasi napayvasteh, کارشناسیناپیوسته), Discontinous Master (Karshenasi-arshad napayvasteh, كارشناسيارشدهتسویپان)

Jordania Bachelor of Arts, Bachelor of Science - oba ukończone z wynikiem co najmniej "good", Master of Arts, Master of Science

Kazachstan Bakaławr (Бакалавр), Magistr (Магистр)

Kirgistan Bakaławr (Бакалавр), Magistr (Магистр)

Kolumbia Titulo profesional, Licenciado, Magíster

Litwa Bakalauras, Profesinis Bakalauras, Magistras

Meksyk Licenciado, Tituloprofesional, Maestro

Niemcy Bachelor, Master

Nigeria Bachelor (honours) ukończone z wynikiem co najmniej 3,0, Master of Arts, Master of Science

Pakistan Bachelor (honours) - po ukończeniu 4 letnich studiów, Professional Bachelor, Master of Science, Master of Philosophy

Rosja Bakaławr (Бакалавр), Magistr (Магистр), Specjalist (Специалист)

Syria Bachelor(الإجازة), Master(الماجستیر)

Turcja Bachelor Degree (Lisans Diplomasi), Master Degree (Yüksek Lisans Diplomasi)

Ukraina Bakaławr (Бакалавр), Specjalist (Специалист), Magistr (Магистр)

Uzbekistan Bakalavr

Wielka Brytania Bachelor (with Honours), Master

Włochy Laurea (L/L3), Diploma Accademico di primo livello, Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM), Diploma Accademico di secondo livello

Podczas osobistego wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie ważnego paszportu (lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej - dowódu osobistego obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego musi zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 26 września 2024.

Ważne! Apostille musi zostać wykonane na oryginale dokumentu. Apostille na kopii notarialnej nie bedzie uwzględniane.

Na studia II stopnia prowadzone w języku polskim obowiązkowo należy przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 oraz motywację i przygotowanie do podjęcia studiów. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego nie jest więc wymagane.

Na studia, gdzie wymagane jest potwierdzenie znajomości języka (studia prowadzone w językach obcych oraz niektóre studia w języku polskim prowadzone na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej) informacje znajdują się w koncie IRK w zakładce „zasady kwalifikacji”. Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego i polskiego znajduje się tutaj.

W rekrutacji na rok 2024/25 na studia prowadzone w języku polskim na wydziałach: Farmaceutycznym, Filozoficznym, Lekarskim, Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, w procesie aplikacji wymagany będzie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1. Lista dokumentów, które będą uwzględniane oraz kierunków studiów, których ten wymóg będzie dotyczył, zostanie opublikowana na początku roku 2024. Ważne: wymóg przedstawienia certyfikatu nie oznacza zwolnienia z konieczności przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie poświadczone pzrez notariusza nie jest akceptowane. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w języku angielskim, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie. Zaleca się, aby dokument okazany do wpisu był ważny na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmował koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie posiada ubezpieczenia, w sekretariacie swoich studiów musi złożyć oświadczenie o jego dostarczeniu w terminie do 26 września 2024.

Cudzoziemiec musi być ubezpieczony przez cały okres trwania studiów, dlatego gdy ubezpieczenie dostarczone do wpisu na pierwszy rok straci ważność, niezwłocznie należy dostarczyć do sekretariatu nowe potwierdzenie.

więcej o

Dotyczy tylko wybranych studiów!

Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu  w  terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w kartach studiów.

Sprawdź wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na kontakt z którymi narażeni są studenci i studentki wybranych kierunków studiów.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA (np. Program Stypendialny dla Polonii, program im. Stefana Banacha i inne), powinny na etapie rejestracji zaznaczyć odpowiednią opcję w koncie formularzu z zasadami finansowania studiów a następnie, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, do wpisu na studia dostarczyć kopię decyzji do sekretariatu prowadzącego studia oraz do Welcome Centre (welcome@uj,edu.pl). Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.

Jeśli otrzymasz decyzję NAWA po wpisie na studia, możesz wnioskować o zmianę zasad finansowania studiów.
więcej o

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj. więcej o

Niektóre dokumenty, jak na przykład decyzja NAWA, wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej i podpisane podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli Twój dokument został wydany właśnie w takiej formie, w terminie wpisów na studia prześlij go mailem do jednostki prowadzącej wpisy, a wersję papierową dostarcz do sekretariatu razem z kompletem dokumentów.

Kolejnym krokiem po wpisie na studia jest legalizacja pobytu w Polsce. Wymaga dokumentów, z których część możesz otrzymać na uniwersytecie. Szczegółowe informacje znajdziesz w części Legalizacja pobytu.

więcej o

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu IRK, w karcie kierunku, oraz w karcie zgłoszenia pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

więcej o