Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty na studia drugiego stopnia

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowana w styczniu 2022.

Ankietę osobową należy pobrać w formie pliku dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. Wcześniej należy sprawdzić, czy wypełnione są wszystkie informacje w zakładce „Formularze osobowe” oraz, czy zdjęcie jest zaakceptowane przez administratora. Ankieta jest dostępna w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Należy ją pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać ankietę w zastępstwie kandydata.

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowana w styczniu 2022.

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie dyplomu ukończenia studiów, dających prawo do podjęcia studiów magisterskich w kraju jego wydania. Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku lub 30 dni od daty wydania dyplomu przez uczelnię.

Na posiadanym dyplomie powinna znajdować się informacja dotycząca możliwości dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Jeżeli takiej informacji nie ma na dyplomie, kandydat powinien dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienie.

WAŻNE: bez względu na posiadane uprawnienia, dyplom wydany za granicą musi zostać opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dyplomy ukończenia studiów, które nie wymagają przedstawienia dodatkowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia

Kraj Nazwa dokumentu

Azerbejdżan

Magistr (Magistr Dərəcəsi)

Austria

Bachelor, Master of Arts, Master of Science

Bangladesz

Bachelor (Pass), Bachelor (Honours)

Białoruś

dyplom o wykształceniu wyższym (dyplom Specjalisty), dyplom Magistra

Chiny

xueshi (学士学位, Bachelor), shuoshi (硕士学位, Master)

Francja

Licence, Licence professionnelle, Master recherche, Master professionnel

Hiszpania

Graduado, Título Superior de Enseñanzas artísticas, Máster Universitario, Máster en Enseñanzas artísticas

Indie

Bachelor of Arts, Bachelor of Science oraz Master - wszystkie ukończone na poziomie przynajmniej SecondClass/Division, z wynikiem co najmniej 55%

Irak

Bachelor of Arts–(بكالوریوسآداب), Bachelor of Science(معلو بكالوریوس), Master(ماجستیر)

Iran

Bachelor (Karshenasi, Lisans, کارشناسی), Discontinuous Bachelor (Karshenasi napayvasteh, کارشناسیناپیوسته), Discontinous Master (Karshenasi-arshad napayvasteh, كارشناسيارشدهتسویپان)

Jordania

Bachelor of Arts, Bachelor of Science - oba ukończone z wynikiem co najmniej "good", Master of Arts, Master of Science

Kazachstan

Bakaławr(Бакалавр), Magistr(Магистр)

Kirgistan

Bakaławr(Бакалавр), Magistr(Магистр)

Kolumbia

Titulo profesional, Licenciado, Magíster

Litwa

Bakalauras, Profesinis Bakalauras, Magistras

Meksyk

Licenciado, Tituloprofesional, Maestro

Niemcy

Bachelor, Master

Nigeria

Bachelor(honours) ukończone z wynikiem co najmniej 3,0, Postgraduate Diploma, Master of Arts, Master of Science

Pakistan

Bachelor (honours) - po ukończeniu 4 letnich studiów, Professional Bachelor, Master of Science, Master of Philosophy

Rosja

Bakaławr (Бакалавр), Magistr (Магистр), Specjalist (Специалист)

Syria

Bachelor(الإجازة), Master(الماجستیر)

Turcja

Bachelor Degree (Lisans Diplomasi), Master Degree (Yüksek Lisans Diplomasi)

Ukraina

Bakaławr (Бакалавр), Specjalist (Специалист), Magistr (Магистр)

Wielka Brytania

Bachelor (with Honours), Master

Włochy

Laurea (L/L3), Diploma Accademico di primo livello, Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM), Diploma Accademico di secondo livello

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowana w styczniu 2022.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie paszportu (lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej - dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

* W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne.

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowana w styczniu 2022.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego musi zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 27 września 2021.

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowana w styczniu 2022.

Każdy kandydat na studia II stopnia prowadzone w języku polskim musi przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka motywację i przygotowanie do podjęcia studiów, zaświadczenie o znajomości języka polskiego nie jest więc wymagane.

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowana w styczniu 2022.

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
  • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

  • polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR. Jeżeli jest zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona. Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy, niż liczba dni pobytu za granicą, np. nieakceptowana jest polisa zawarta na dwa lata, a pozwalająca tylko na 365 dni pobytu w Polsce, albo zawarta na rok, ale pozwalająca na 90 dni pobytu w Polsce;
  • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
  • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* wraz z potwierdzeniem opłacania składki zdrowotnej za ostatnie trzy miesiące**lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
  • zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej za ostatnie trzy miesiące** – w przypadku osoby zatrudnionej w Polsce lub zgłoszonej do ubezpieczenia jako członek rodziny takiej osoby;
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie posiada ubezpieczenia, w sekretariacie swoich studiów musi złożyć oświadczenie o jego dostarczeniu w terminie do 27 września 2021.

*Do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia, numer PESEL oraz dokument potwierdzający zameldowanie lub karta mieszkańca domu studenckiego. W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia, więcej informacji znajduje się tutaj.

WAŻNE: student może zostać objęty ubezpieczeniem w NFZ najwcześniej od 1. października. Ponieważ potwierdzenie posiadania ubezpieczenia należy złożyć najpóźniej pod koniec września, dopuszczalne jest dostarczenie w tym terminie krótkotrwałej (np. miesięcznej polisy ubezpieczeniowej) i podpisanie umowy w NFZ tuż po rozpoczęciu kształcenia.

** Potwierdzenie opłacania składek powinno być możliwie najbardziej aktualne na dzień rozpoczęcia studiów. W przypadku gdy na zaświadczeniu nie ma informacji o okresie trwania ubezpieczenia, do 27 września 2021 należy dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień.

Cudzoziemiec musi być ubezpieczony przez cały okres trwania studiów, dlatego gdy ubezpieczenie dostarczone do wpisu na pierwszy rok straci ważność, niezwłocznie należy dostarczyć do sekretariatu nowe potwierdzenie.

Dotyczy tylko wybranych kierunków studiów!

Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu w terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w kartach poszczególnych studiów.

Sprawdź wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na kontakt z którymi narażeni są studenci i studentki wybranych kierunków studiów.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA (np. Program Stypendialny dla Polonii, program im. Stefana Banacha i inne) i posiadają decyzję dyrektora NAWA, powinny na etapie dokonywania zgłoszenia zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu z podstawami finansowania studiów, a następnie przy wpisie na studia okazać posiadaną decyzję. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia, jeżeli kandydat nie posiada innej podstawy do bezpłatnego podejmowania studiów.

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu IRK, w karcie kierunku, oraz w karcie zgłoszenia pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.