Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

W rekrutacji na rok 2024/25 na studia prowadzone w języku polskim na wydziałach: Farmaceutycznym, Filozoficznym, Lekarskim, Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, w procesie aplikacji wymagany będzie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Lista dokumentów, które będą uwzględniane znajduje sie na stronie https://welcome.uj.edu.pl/admission/knowledge-of-language. Ważne: wymóg przedstawienia certyfikatu nie oznacza zwolnienia z konieczności przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące dokumentów wymaganych na studia. Informacje o procedurze wpisu na studia dostępne są tutaj.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Na etapie zgłoszenia na studia nie jest wymagane wczytywanie dokumentów. Wynik jest obliczany jedynie na podstawie rozmowy wstępnej, a dokumenty wymagane dopiero na etapie wpisu na studia. Wyjątkiem są tu studia w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców.

Przed przyjazdem do Polski i wpisem

Do wpisu na studia wymagany jest do wglądu komplet dokumentów w oryginale. Aby uniknąć problemów z gromadzeniem kompletu dokumentów, przez które wpis może być niemożliwy, należy przygotować wcześniej zwłaszcza te, których nie można zdobyć w Polsce. Jest to przede wszystkim apostille lub legalizacja do świadectwa. Podczas wpisu trzeba również posiadać ważny paszport lub, w przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport lub dokument tożsamości.

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do sekretariatu prowadzącego studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie. W przypadku trudności z przyjazdem do Polski w wyznaczonym na składanie dokumentów terminie, prosimy o kontakt z sekretariatem prowadzącym wpis na studia. Dane kontaktowe znajdują się na stronie irk.uj.edu.pl w koncie kandydata pod zgłoszeniem rekrutacyjnym w zakładce „Dokumenty i dalsze kroki” po zakwalifikowaniu do przyjęcia oraz w części „kontakt” w karcie studiów.

Przykładowe komplety dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji kandydata:

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych na studia. Informacje o procedurze wpisu na studia dostępne są tutaj.

na etapie rejestracji

do wpisu na studia

do pobrania z konta IRK (z zakładki Dokumenty i dalsze kroki):

 • ankieta osobowa ze zdjęciem;
 • dla kandydatów niepełnoletnich – oświadczenie przedstawiciela ustawowego;
 • pełnomocnictwo – przy wpisie pełnoletniego kandydata przez pełnomocnika.
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego - jeżeli korzystasz z możliwości wpisania się korespondencyjnie

do przygotowania przez kandydata:

 • dokument uprawniający do podjęcia studiów - świadectwo
 • tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) wszystkich dokumentów, które sa w języku innym niż polski
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich (dla osób, które nie mają 18 lat)
 • ważny paszport (w przypadku wpisu osobiście)
 • dokument uprawniający do podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim (jeśli posiadasz - informacje na ten temat znajdziesz tutaj w części "Opłata za studia "czesne" - studia w języku polskim")

do 26 września

 • apostille / legalizacja do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwa). Jeżeli świadectwo zostało wydane w kraju, który podpisał Konwencję Haską wymagane jest apostille, w pozostałych przypadkach - legalizacja,
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • oryginały dokumentów składanych przy wpisie korespondencyjnym
 • decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego (tylko wybrane kraje)*

*Kraje, z których świadectwa nie wymagają decyzji Kuratora Oświaty:

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostatyka, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Chiny (tylko dokument GAOZHONG jest zwolniony z procedury), Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

w terminie określonym w harmonogramie

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (na studia, gdzie jest to wymagane)

Jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelsta, ale zdawałeś polską maturę obowiązują cię zasady rekrutacji dla cudzoziemców. Nie będziesz płacić za studia, jeżeli posiadasz dokument, który uprawnia cię do podjęcia stacjonarnych studiów w języku polskim bez ponoszenia opłat.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych na studia. Informacje o procedurze wpisu na studia dostępne są tutaj.

na etapie rejestracji

do wpisu na studia

do pobrania z konta IRK (z zakładki Dokumenty i dalsze kroki):

 • ankieta osobowa ze zdjęciem;
 • dla kandydatów niepełnoletnich – oświadczenie przedstawiciela ustawowego;
 • pełnomocnictwo – przy wpisie osobistym przez pełnomocnika.
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego - jeżeli korzystasz z możliwości wpisania się korespondencyjnie

do przygotowania przez kandydata:

 • dokument uprawniający do podjęcia studiów - Polska matura
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich (dla osób, które nie mają18 lat)
 • ważny paszport (w przypadku wpisu osobiście)
 • dokument uprawniający do podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim (jeśli posiadasz - informacje na ten temat znajdziesz tutaj w części "Opłata za studia "czesne" - studia w języku polskim")

do 26 września

w terminie określonym w harmonogramie

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (na studia, gdzie jest to wymagane)

Jeżeli posiadasz decyzję dyrektora NAWA na etapie wpisu na studia, koniecznie zaznacz to podczas rekrutacji. W przypadku, gdy dopiero złozyłeś wniosek o stypendium i czekasz na jego wynik, możesz wpisac sie na studia na podstawie dokumentów które posiadasz a wprzypadku, gdy otrzymasz stypendium możesz złozyć wniosek o zmianę zasad finansowania studiów. Informacje o zasadach finansowania studiów znajdziesz tutaj

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych do podjęcia studiów. Informacje o procedurze wpisu na studia dostępne są tutaj.

na etapie rejestracji

do wpisu na studia

do pobrania z konta IRK (z zakładki Dokumenty i dalsze kroki):

 • ankieta osobowa ze zdjęciem;
 • dla kandydatów niepełnoletnich – oświadczenie przedstawiciela ustawowego;
 • pełnomocnictwo – przy wpisie przez pełnomocnika;
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego - jeżeli korzystasz z możliwości wpisania się korespondencyjnie

do przygotowania przez kandydata:

 • dokument uprawniający do podjęcia studiów - świadectwo
 • tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich (dla osób, które nie mają18 lat)
 • ważny paszport (w przypadku wpisu osobiście)
 • dokument uprawniający do podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim (jeśli posiadasz - informacje na ten temat znajdziesz tutaj w części "Opłata za studia "czesne" - studia w języku polskim")
 • decyzja Dyrektora NAWA

do 26 września

 • apostille / legalizacja do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwa). Jeżeli świadectwo zostało wydane w kraju, który podpisał Konwencję Haską wymagane jest apostille, w pozostałych przypadkach - legalizacja,
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • oryginały dokumentów składanych przy wpisie korespondencyjnym
 • decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego (tylko wybrane kraje)*

*Kraje, z których świadectwa nie wymagają decyzji Kuratora Oświaty:

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostatyka, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Chiny (tylko dokument GAOZHONG jest zwolniony z procedury), Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

w terminie określonym w harmonogramie

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (na studia, gdzie jest to wymagane)
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis dokumentów

Ankietę osobową należy pobrać w formie pliku dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. (jeżeli po ogłoszeniu wyników w karcie zgłoszenia jego status to „zakwalifikowany do przyjęcia”). Wcześniej należy sprawdzić, czy wypełnione są wszystkie informacje w zakładce „Formularze osobowe” oraz, czy zdjęcie jest zaakceptowane przez administratora. Ankieta jest dostępna w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Należy ją pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik osoby pełnoletniej lub niepełnoletniej, to on może podpisać ankietę w zastępstwie kandydata.

Zdjęcie należy wczytać do konta. Jest ono obowiązkową częścią ankiety osobowej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora, gdyż jest to to samo zdjęcie, które widnieje później na legitymacji studenckiej.

Zdjęcie o minimalnej rozdzielczości 500x625 pikseli, i maksymalnym rozmiarze 5 MB powinno być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie polskiej matury lub świadectwa czy innego dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany.

UWAGA! Dokumenty wydane poza Polską muszą być:

 • opatrzone apostille lub poddane legalizacji.
 • przetłumaczone na język polski (tłumaczenie poświadczone)
 • poddane procedurze uznania przez kuratora oświaty – w niektórych przypadkach

Powyższe procedury zostały opisane poniżej.

Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy matur IB i EB)

Matury zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim. 

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 26 września 2024.

Ważne! Apostille musi zostać wykonane na oryginale dokumentu. Apostille na kopii notarialnej nie bedzie uwzględniane.

Decyzja kuratora oświaty (niektóre świadectwa zagraniczne)

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostatyka, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Chiny (tylko dokument GAOZHONG jest zwolniony z procedury), Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

Świadectwa wydane w pozostałych państwach, w tym w Białorusi, wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

Jeśli w momencie wpisu kandydat nie posiada decyzji o uznaniu świadectwa w Polsce, może złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do jej dostarczenia do 26 września 2024.

Ważne! Termin uzyskania decyzji w kuratorium wynosi nawet 2 miesiące (w przypadku bardziej skomplikowanych dokumentów), dlatego zalecamy rozpoczęcie procedury z odpowiednim wyprzedzeniem.

więcej o Decyzja kuratora oświaty (niektóre świadectwa zagraniczne)

Podczas osobistego wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie paszportu (lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej - dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne.

Matury zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim. 

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 26 września 2024.

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie poświadczone przez notariusza nie jest akceptowane. Jeżeli na dokumencie znajduje się apostille, musisz je również przetłumaczyć. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w języku angielskim, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie. Zaleca się, aby dokument okazany do wpisu był ważny na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmował koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie posiada ubezpieczenia, w sekretariacie swoich studiów musi złożyć oświadczenie o jego dostarczeniu w terminie do 26 września 2024.

Cudzoziemiec musi być ubezpieczony przez cały okres trwania studiów, dlatego gdy ubezpieczenie dostarczone do wpisu na pierwszy rok straci ważność, niezwłocznie należy dostarczyć do sekretariatu nowe potwierdzenie.

więcej o

Dotyczy tylko wybranych studiów!

Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu  w  terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w kartach studiów.

Sprawdź wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na kontakt z którymi narażeni są studenci i studentki wybranych kierunków studiów.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostatyka, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Chiny (tylko dokument GAOZHONG jest zwolniony z procedury), Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

Świadectwa wydane w pozostałych państwach, w tym w Białorusi, wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

Jeśli w momencie wpisu kandydat nie posiada decyzji o uznaniu świadectwa w Polsce, może złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do jej dostarczenia do 26 września 2024.

Ważne! Termin uzyskania decyzji w kuratorium wynosi nawet 2 miesiące (w przypadku bardziej skomplikowanych dokumentów), dlatego zalecamy rozpoczęcie procedury z odpowiednim wyprzedzeniem.

Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA (np. Program Stypendialny dla Polonii, program im. Stefana Banacha i inne), powinny na etapie rejestracji zaznaczyć odpowiednią opcję w koncie formularzu z zasadami finansowania studiów a następnie, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, do wpisu na studia dostarczyć kopię decyzji do sekretariatu prowadzącego studia oraz do Welcome Centre (welcome@uj,edu.pl). Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.

Jeśli otrzymasz decyzję NAWA po wpisie na studia, możesz wnioskować o zmianę zasad finansowania studiów.
więcej o

Osoby, które podczas wpisu na studia nie mają skończonego 18. roku życia do wpisu składają dodatkowe dokumenty jak oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów. W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo (Uwaga! Jest to inny dokument niż w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów!). Więcej informacji dotyczących niepełnoletnich kandydatów oraz wzory dokumentów do pobrania znajduje się tutaj.

więcej o

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

więcej o

Niektóre dokumenty, jak na przykład decyzja NAWA, wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej i podpisane podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli Twój dokument został wydany właśnie w takiej formie, w terminie wpisów na studia prześlij go mailem do jednostki prowadzącej wpisy.

Kolejnym krokiem po wpisie na studia jest legalizacja pobytu w Polsce. Wymaga dokumentów, z których część możesz otrzymać na uniwersytecie. Szczegółowe informacje znajdziesz w części Legalizacja pobytu.

więcej o

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w karcie kierunku, w części „Przebieg rekrutacji” oraz w karcie zgłoszenia pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Wszyscy cudzoziemcy, bez względu na posiadane uprawnienia musza wziąć udział w rekrutacji na tych samych zasadach. Osoby, które posiadają jedne z dokumentów wymienionych w linku poniżej ("WIĘCEJ") w części "Opłata za studia (czesne) - studia w języku polskim" mogą studiować bezpłatnie na stacjonarnych studiach w języku polskim.
więcej o

więcej o