Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

W celu potwierdzenia zgłoszenia należy wnieść opłatę rekrutacyjną, która wynosi 100 zł. Zgłoszenia nieopłacone nie sa uwzględniane w rekrutacji.

Opłatę za każde zgłoszenie rekrutacyjne wnosi się na ten sam numer rachunku bankowego. Jeśli zarejestrowałeś się na więcej niż jeden kierunek studiów, możesz ustalić priorytety płatności, czyli kolejność w jakiej Twoje zgłoszenia zostaną opłacone w zakładce „Płatności” w koncie IRK.

Wpłaty przyjmowane są w formie przelewu bankowego na indywidualne konto lub przez system Dotpay, nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Opłatę za zgłoszenie należy wpłacić na konto bankowe dostępne w koncie IRK po dokonaniu zgłoszenia na wybrane studia (poszukaj go w zakładce „Płatności” w sekcji „Moje konto”). Jest to konto bankowe przeznaczone tylko dla wpłat złotówkach, jeśli zamierzasz zapłacić w innej walucie pamiętaj, że płatność musi być przeliczona na złotówki.

Dane do przelewu:
Uniwersytet Jagielloński
Ul Gołębia 24
31-007 Kraków
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL + numer rachunku bankowego dostępny w koncie IRK

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie określonym jako „zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych” zgodnie z obowiązującym harmonogramem na dane studia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak możliwości potwierdzenia zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone nie będą uwzględnione w rekrutacji.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje wyłącznie w przypadku:

 • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat,
 • nieuruchomienia studiów,
 • wycofania zgłoszenia, przy czym wycofanie musi nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie",
 • zaksięgowania opłaty po terminie określonym jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, co skutkowało niepotwierdzeniem zgłoszenia z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.
Zwroty opłat rekrutacyjnych wykonywane są po zakończeniu i rozliczeniu całego procesu rekrutacji, późną jesienią.

Pamiętaj, że:

 • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do potwierdzania zgłoszeń rekrutacyjnych. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.)
 • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.

Ważne! Obywatele Ukrainy, którzy zostali objęci ochroną czasową na podstawie przepisów "Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa", posiadają uprawnienia do podejmowania stacjonarnych studiów w języku polskim bez ponoszenia opłat, do 24 sierpnia 2023. Oznacza to, że po tym terminie mogą oni podejmować i kontynuować studia na zasadach opisanych poniżej.

Wszyscy kandydaci bez obywatelstwa polskiego, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach jak obcokrajowcy, niezależnie od sposobu finansowania studiów. Uwaga! Ani Karta Polaka, ani karta pobytu nie stanowią potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego! Cudzoziemcy zobowiązani są do płacenia opłaty za studia (tzw. „czesne”), z wyłączeniem sytuacji, o których mowa poniżej.

Zasady wnoszenia opłat za studia w Uniwersytecie Jagiellońskim reguluje Uchwała.

Wysokość czesnego uzależniona jest od kierunku studiów i można ją sprawdzić w karcie studiów w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) w części „O studiach” oraz w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opłaty za studia stacjonarne są wnoszone w dwóch ratach semestralnych, za studia niestacjonarne - w ośmiu. Pierwszą ratę nalezy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia (złożenia dokumentów).

Cudzoziemcy, którzy nie wnoszą opłaty za kształcenie (czesne) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim:

 • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadające kartę stałego pobytu) lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis)
 • posiadacze statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją "uchodźca" lub decyzję o jej przyznaniu);
 • posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 • będący małżonkiem,  bezpośrednim wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, rodzicem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Polski;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis);
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis);
 • przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis;
 • posiadacze wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • obywatele Ukrainy którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24.02.2022 r. i korzystają z ochrony czasowej (art. 2 ust. 6 ustawy z 12.02.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 (do 24 sierpnia 2023).
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.4), oraz członkowie ich rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: w/w osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęć nie objętych programem studiów. Dodatkowo cudzoziemcom wymienionym w pkt 1 (obywatele krajów UE) nie przysługuje stypendium socjalne.

Jeśli posiadasz dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty za studia stacjonarne w języku polskim, pamiętaj, aby podczas rekrutacji zaznaczyć opcję „Posiadam uprawnienia do podjęcia studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim bez ponoszenia opłat za kształcenie” W przeciwnym razie może zostać pobrana opłata za studia.

Stypendium NAWA

Cudzoziemcowi może przysługiwać zwolnienie z opłaty w przypadku uzyskania jednego ze stypendiów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z opłat za studia na zasadach określonych w decyzji Ministra lub Dyrektora NAWA.

Uwaga: w przypadku, gdy złożysz wniosek, a nie otrzymasz stypendium NAWA i braku innych uprawnień do zwolnienia z opłat, będziesz zobowiązany do płacenia za studia!

Studenci cudzoziemcy podejmujący studia w językach obcych wnoszą opłatę za każdy kierunek. W zależności od studiów opłata wynosi od 2200 EUR (Ecology and Evolution) do 14 500 EUR (MD program in English) za pierwszy rok studiów.

Opłata za czesne jest wnoszona za jeden semestr. Kandydaci przyjęci na pierwszy rok zobowiązani są do wpłaty pierwszej raty najpóźniej w ciągu 7 dni od wpisu na studia (złożenia dokumentów).

Wysokość czesnego uzależniona jest od kierunku studiów i można ją sprawdzić w karcie studiów w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) w części „O studiach” oraz w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W wyjątkowych przypadkach, takich jak trudna sytuacja materialna, wysokie wyniki w nauce czy uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej, student może ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z czesnego, ale taka procedura nie jest możliwa na pierwszym roku studiów.

Szczegółowe informacje o wysokości czesnego dostępne są w katalogu studiów IRK, w kartach studiów w częsci O studiach.

Stypendium NAWA

Cudzoziemcowi może przysługiwać zwolnienie z opłaty w przypadku uzyskania jednego ze stypendiów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z opłat za studia na zasadach określonych w decyzji Ministra lub Dyrektora NAWA.

Uwaga: w przypadku, gdy złożysz wniosek a nie otrzymasz stypendium NAWA, będziesz zobowiązany do wniesienia opłat za studia!

W przypadku, gdy otrzymasz dokument uprawniający do zwolnienia z opłat po dokonaniu wpisu, możesz wnioskować o zmianę finansowania studiów. W tej sprawie skontaktuj się z Welcome Center (welcome@uj.edu.pl).

Jeżeli złożysz wniosek o zmianę zasad finansowania przed rozpoczęciem roku akademickiego, opłata za studia zostanie ci zwrócona w całości. Jeżeli natomiast nastąpi to później, będziesz zobowiązany do zapłaty czesnego za okres, który upłynął między rozpoczęciem roku a złożeniem wniosku. Pamiętaj, aby skontaktować się z Welcome Centre niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu, który uprawnia cię do zmiany zasad finansowania.

Wzór wniosku możesz znaleźć tutaj, a dostarczyć go wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia należy do:

Centrum Wsparcia Dydaktyki - Welcome Centre

Ingardena 6 (wejście od Oleandry 2a)

31-060 Kraków