Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski

W toku rekrutacji na studia kandydaci mogą składać wnioski i prośby w związku ze swoimi zgłoszeniami rekrutacyjnymi. Poniżej znajdziesz listę najczęściej składanych pism w postępowaniu z ich objaśnieniem oraz wzorami stosowanymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

kto: Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia i wyznaczono im termin wpisu, ale z ważnego powodu nie dokonały go w tym terminie.

termin: Do 7 dni od ustania powodu niedokonania wpisu.

sposób złożenia: Skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia – Welcome Centre pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl. Otrzymasz dostęp do formularza wniosku w swoim koncie IRK. W formularzu opisz okoliczności, które uniemożliwiły Ci dokonanie wpisu w terminie. Do wniosku możesz załączyć dokumenty potwierdzające te okoliczności, np. zaświadczenie lekarskie.

ważne: Pamiętaj, że brak wpisu w terminie określonym w harmonogramie traktowany jest jak rezygnacja, a to oznacza, że zwolnione miejsce może zostać zaproponowane osobie z listy rezerwowej. To, czy będzie możliwe wyznaczenie dla Ciebie innego terminu wpisu będzie zależało od tego, jakie okoliczności uniemożliwiły Ci dokonanie wpisu, ale również od tego, czy na tych studiach są jeszcze dostępne miejsca.

Złożenie wniosku przez system IRK jest możliwe do momentu wygenerowania dla Twojego zgłoszenia w systemie IRK decyzji administracyjnej kończącej postępowanie. Jeśli masz już w koncie taką decyzję, a wyznaczenie dla Ciebie nowego terminu jest uzasadnione, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl, bo sposób postępowania będzie nieco inny od opisanego.

kto: Osoby niezadowolone z wyniku rekrutacji, które otrzymały wydaną przez Rektora decyzję administracyjną kończącą postępowanie rekrutacyjne.

termin: Do 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

wzór: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

sposób złożenia: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz złożyć:

  • osobiście na Dzienniku Podawczym Uniwersytetu Jagiellońskiego (31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 11, z dopiskiem: Rekrutacja na studia);
  • osobiście w Welcome Centre UJ (ul. Ingardena 6, wejście od ul. Oleandry 2A);
  • wysyłając na adres Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 pok. 11, 31-007 Kraków, z dopiskiem: Rekrutacja na studia;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

ważne: Decyzja to nie to samo, co informacja „niezakwalifikowany” czy „nieprzyjęty” opublikowana w koncie IRK w dniu publikacji wyników. Decyzja administracyjna to oficjalny dokument adresowany do kandydata, wydany przez Rektora, doręczony kandydatowi za potwierdzeniem odbioru. W tym dokumencie znajduje się uzasadnienie nieprzyjęcia na studia oraz pouczenie informujące o tym, co możesz zrobić, jeśli się z tą decyzją nie zgadzasz. Ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy poczekać do odbioru decyzji – od tego momentu zaczyna bieg termin 14 dni na jego złożenie.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy warto wskazać, z czym się nie zgadzasz lub wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia. Akty prawne określające zasady rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są na naszej stronie internetowej.

Trybu odwoławczego nie należy używać do kierowania pod adresem Uczelni podań i próśb o przyjęcie na studia. Przyjęcie na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim przebiega według jasno określonych zasad, wyczerpująco opisanych na naszych stronach internetowych – wyłącznie w oparciu o procedurę rekrutacyjną (m.in. założenie konta w systemie IRK, dokonanie i opłacenie zgłoszenia, a po zakwalifikowaniu do przyjęcia – dokonanie wpisu na studia w wyznaczonym terminie). Bez względu na okoliczności nie jest możliwe przyjęcie na studia z pominięciem powszechnie obowiązujących zasad rekrutacji.

kto: Osoby, które dokonały wpisu, ale jednak nie chcą podjąć danych studiów.

termin: Do 30 września.

wzory: wniosek o anulowanie wpisu na studia (wersja w języku polskim), application for cancellation of the enrolment (wersja w języku angielskim)

sposób złożenia: Wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów możesz złożyć osobiście lub przesłać go pocztą. Należy zrobić to przed rozpoczęciem roku akademickiego w jednostce prowadzącej Twoje studia – czyli w miejscu dokonania wpisu.

ważne: W przypadku chęci rezygnacji ze studiów po 1 października należy wykorzystać wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów.