Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich/Процедури для студентів українських ВНЗ

Інформація українською розташована нижче польської версії

Obywatele Ukrainy mogą wziąć udział w rekrutacji na rok akademicki 2022/23 na zasadach, które obowiązują wszystkich cudzoziemców (opcja ta dotyczy również kandydatów posiadających Kartę Polaka). Nabór ten odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK. Na stronie welcome.uj.edu.pl znajdują się szczegóły dotyczące tej rekrutacji – oferta studiów, harmonogram, wymagane dokumenty.

W związku z sytuacją na Ukrainie, obywatele tego kraju, którzy wezmą udział w tej rekrutacji, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, jak np. możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej, a także większą elastyczność w kwestii rodzaju wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów oraz terminów ich dostarczania. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych welcome.uj.edu.pl oraz irk.uj.edu.pl.

Громадяти України можуть вступати до ЯУ на таких самих умовах, як усі іноземці (в цій категорії також власники Карти Поляка). Вступ відбувається через електронну систему IRK. На сайті welcome.uj.edu.pl можна ознаймитись з детальною інформацією про вступ: перелік напрямків навчання календар вступудокументи і тп.

У зв’язку з ситуацією в Україні кандидати можуть розраховувати на додаткому підтримку під час вступного процесу, наприклад можливість подати заяву на звільнення з оплати вступного внеску, більшу еластичність стосовно документів для вступу та термінів їх подачі. Детальна інформація буде публікуватись на сайті welcome.uj.edu.pl та в системі irk.uj.edu.pl.

W roku akademickim 2022/23 dostępna jest  opcja kontynuacji kształcenia rozpoczętego w Ukrainie, podstawę prawną tej możliwości stanowi art. 45 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jest to propozycja skierowana zarówno do obywateli polskich, jak i obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (spełniają art. 2 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), i którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy, a także którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy, a jednocześnie nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię.

Procedura obejmuje wybrane kierunki studiów. Liczba miejsc ustalona jest przez Dziekanów Wydziałów.

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się – studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – studia w języku polskim

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się – studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – studia w języku angielskim

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się – studia drugiego stopnia – studia w języku polskim

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się – studia drugiego stopnia – studia w języku angielskim

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 2022/23 – Wydział Farmaceutyczny

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 2022/23 – Wydział Lekarski

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 2022/23 – Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg procedury:

15 czerwca – 28 sierpnia

Osoby zainteresowane przyjęciem na studia w drodze tej procedury powinny założyć konto i zarejestrować się w Systemie IRK. Na etapie dokonywania zgłoszenia należy wczytać skany:

 • dokumentu potwierdzającego legalne przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, ze statusem UKR;
 • dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia na studia – świadectwo maturalne (o pełnym wykształceniu średnim) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie; lub dyplom ukończenia studiów na studia drugiego stopnia.

Można również wczytać inne dokumenty, w szczególności poświadczające okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe – jeżeli kandydat je posiada. Dokumenty te nie są obowiązkowe. Do dokumentów wymagane jest ich tłumaczenie na język polski.

5–9 września

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która sprawdza przede wszystkim:

 • predyspozycje i umiejętności wymagane do podjęcia wybranych studiów;
 • poziom znajomości języka wybranych studiów;
 • oraz umożliwia kandydatowi dodatkowe uściślenie lub wyjaśnienie informacji o zaliczonych kursach w ramach zrealizowanego toku studiów.

Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii na temat możliwości przyjęcia na studia jest uzyskanie min. 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej na 100 możliwych.

12–16 września

Ogłoszenie wyników, a w szczególności:

 • roku studiów, na który kandydat może zostać wpisany;
 • wykazu zajęć, które zostały uznane w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
 • wykazu zajęć lub praktyk zawodowych, które kandydat będzie zobowiązany zaliczyć.

19–28 września

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik rozmowy i zostaną przyjęte na studia są zobowiązane do złożenia wymaganych dokumentów, a w szczególności:

 • dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia na studia (lub jego kopii) – świadectwo maturalne (o pełnym wykształceniu średnim) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie lub dyplom ukończenia studiów na studia drugiego stopnia;
 • ankiety osobowej pobranej z konta IRK;
 • innych dokumentów opisanych w koncie IRK.

Opłaty za studia

W procedurze nie ma opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty za studia (czesne) są naliczane:

 • na stacjonarne studia prowadzone w języku polskim osoby, które posiadają uprawnienia do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat (np. na podstawie objęcia ochroną czasową na czas jej obowiązywania) są zwolnione z opłaty za czesne;
 • na studia niestacjonarne oraz na studia w języku angielskim wszyscy studenci ponoszą opłatę w wysokości zgodnej z treścią zarządzenia Rektora UJ.

Harmonogram

rejestracja w systemie, tj. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów  15 czerwca – 28 sierpnia 
rozmowy kwalifikacyjne   5–9 września 
rozstrzygnięcie w zakresie przyjęcia na studia  12–16 września 
wpisy na studia  19–28 września 
Szczegóły dotyczące procedury znajdują się w zarządzeniu Rektora UJ

В навчальному році 2022/23 буде можливість продовжити навчання, розпочате в Україні, на підставі ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, а детальні умови буде опубліковано в розпорядженні ректора університету. Це рішення створено спеціально для осіб, які навчалися в українських ВНЗ і хотіли б продовжити навчання, але через збройний конфлікт в Україні вони не можуть надати документи, що підтверджують поточний курс навчання.

У 2022/23 навчальному році є можливість продовжити навчання, розпочате в Україні. Правовою підставою для цього є ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Це пропозиція, адресована як до громадян Польщі, так і до громадян України, які на момент подачі заявки легально перебувають на території Республіки Польща (згідно статті 2 (1) Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні). Щоб взяти участь у цій процедурі вони повинні станом на 24 лютого 2022 року бути студентами українського університету, і задекларувати, що станом на цей день навчалися на певному році навчання за певним напрямом та рівнем в університеті, що діє на території України.

З цієї процедури можуть скористати в тому числі студенти, які не мають документів, що підтверджують перебіг навчання, складені іспити, заліки чи стажування, видані їх ВНЗ.

В рамках цієї процедури будуть доступні тільки окремі напрямки. Ліміт місць на цих напрямках встановлюється деканами факультетів.

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання – бакалаврат та неподільна магістратура - навчання польською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання – бакалаврат та неподільна магістратура - навчання англійською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання –магістратура- навчання польською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання –магістратура- навчання англійською мовою

Прийняття на навчання на підставі підтвердження засвоєння знань під час навчального року 2022/23 - Фармацевтичний факультет

Прийняття на навчання на підставі підтвердження засвоєння знань під час навчального року 2022/23 - Медичний факультет

Прийняття на навчання на підставі підтвердження засвоєння знань під час навчального року 2022/23 - Факультет Науки про здоров'я

Перебіг процедури:

15 червня – 28 серпня

Особи, зацікавлені участю в цій процедурі, повинні створити обліковий запис і зареєструватися в системі системі IRK. На етапі подачі заявки до системи потрібно буде завантажити скани таких документів:

 • документ, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати, зазначеної в нормативних актах, виданих на підставі ст. 2 пункту 4 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави - повідомлення про надання номеру PESEL зі статусом UKR;
 • документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом бакалавра для вступу на магістратуру.

Якщо у Вас є додаткові документи, зокрема такі, що підтверджують перебіг навчання, складені іспити, заліки чи стажування – Ви також можете їх завантажити. Однак вони не є обов’язковими. Документи повинні бути перекладені польською мовою. Присяжний переклад не є обов'язковим, може бути звичайний.

5–9 вересня

Кандидати беруть участь у співбесіді, під час якої оцінюється перш за все:

 • вміння та навички необхідні для навчання на даному напрямку;
 • рівень знання мови, якою проводиться даний прямок;
 • а також дає можливість кандидату додатково уточнити інформацію про завершені курси, що стосуються обраного напрямку.

Умовою для отримання позитивного рішення щодо можливості продовження навчання в рамках цієї процедури є отримання мін. 60 балів на співбесіді зі 100 можливих.

12–16 вересня

Оголошення результатів, а зокрема:

 • року навчання, на який кандидат може бути переведений;
 • переліку предметів чи занять, які були визнані шляхом перевірки досягнутих результатів навчання (під час співбесіди);
 • перелік предметів чи занять, які кандидат повинен буде додатково зарахувати.

19–28 вересня

Особи, які пройшли співбесіду зобов’язані подати необхідні документи, зокрема:

 • документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом бакалавра для вступу на магістратуру.
 • анкету, яка генерується автоматично в системі IRK;
 • Інші додаткові документи, які можуть бути потрібні і будуть вказані в системі IRK.

Оплата за навчання

В рамках цієї процедури вступний внесок не вимагається.

Оплата за навчання (czesne) відбувається згідно загальних правил:

 • особи, які мають статус, що дозволяє навчатись безкоштовно польською мовою, на денній формі, не платять за навчання; перелік таких статусів вказаний на цьому сайті;
 • заочне навчання та навчання на напрямках англійською мовою платне в розмірі, встановленому у відповідному розпорядженні Ректора ЯУ.

Графік

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ, ПОДАЧА ЗАЯВОК  15 ЧЕРВНЯ – 28 СЕРПНЯ  
співбесіда   5–9 вересня  
Оголошення рішення   12–16 вересня  
Подача документів   19–28 вересня 
Детальна інформація стосовно цієї процедури буде опублікована у відповідному розпорядженні ректора ЯУ

Student, który posiada status studenta na swojej uczelni oraz posiada dokumenty poświadczające jego tok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński po złożeniu wniosku do dziekana i spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z Regulaminu i programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów.

 1. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, który ukończył I rok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński za zgodą dziekana, jeżeli efekty uczenia się osiągnięte na innej uczelni pozwalają na przyjęcie studenta co najmniej na II rok studiów na UJ.
 2. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznych, który ukończył pierwszy rok studiów, może zostać przeniesiony na studia I stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim pod warunkiem spełnienia obowiązujących na UJ zasad rekrutacji w danym roku akademickim.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, student jest obowiązany złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem zatwierdzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni macierzystej oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i tok studiów.
 4. Szczegółowe warunki przeniesienia z innej uczelni i zmiany kierunku studiów w ramach Uczelni określa rada wydziału. 
W celu dokonania przeniesienia prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za dany kierunek studiów.

Особи з активним статусом студента, котрі мають документи, що підтверджують  перебіг навчання, можуть бути перенесені до Ягеллонського університету після подання заяви до декана факультету та виконання всіх вимог, що випливають з Положення та програми навчання на даному напрямку.

 1. Студент іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може перевестися до Ягеллонського університету за згодою декана, якщо результати навчання, досягнуті в цьому університеті, дозволяють зарахувати студента не менше ніж на другий рік навчання в Ягеллонському університеті.

(З цього виникає, що студент повинен закінчити щонайменше перший рік навчання.)

 1. Студент з іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може бути переведений на навчання на І ступені чи неподільній магістратурі в ЯУ за умови, що він відповідає критеріям вступу в даному навчальному році.
 2. У випадках, про які йдеться у пункті 1 і 2 студент зобов’язаний подати заяву разом з обґрунтуванням, затвердженим керівником відповідного підрозділу рідного ВНЗ та документами, що підтверджують попередню освіту та перебіг навчання.
 3. Детальні умови переведення з іншого ВНЗ та зміни напряму навчання в межах Університету окреслюються владою факультету. 
Для детальної інформації та для того, щоб розпочати процедуру переведення, будь ласка, зв’яжіться з відповідним факультетом.

Program dla studentów z uczelni ukraińskich ma na celu umożliwienie im kontynuacji kształcenia poprzez realizację wybranych przedmiotów w Uniwersytecie Jagiellońskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Jest skierowany do tych osób, które 24 lutego 2022 posiadały status studenta uczelni znajdującej się na terytorium Ukrainy. Za zgodą Dziekana Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego, osoby te będą mogły realizować przedmioty będące w ofercie Wydziałów UJ.

Procedura

Procedura przyjęcia studenta ukraińskiej uczelni, w ramach realizacji wybranych przedmiotów na UJ - semestr zimowy 2022/2023
"Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana, może zaliczać przedmioty realizowane na Uniwersytecie."

1. Złożenie wniosku do właściwego dziekana (wzór wniosku jest dostępny do pobrania poniżej w części "Proces aplikacji").

 • Wnioski, osobne dla każdego wydziału UJ, można pobrać w części "Proces aplikacji".
 • Pobrany wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać, a następnie przesłać jego skan na adres email podany w danych kontaktowych Wydziału lub dostarczyć na wydział osobiście;

2. Analiza złożonego wniosku przez Dziekana:

 • w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, Dziekan określa jakie przedmioty mogą być realizowane (w oparciu o możliwości danego Wydziału, Dziekan może wskazać inne zajęcia niż zadeklarowane we wniosku);
 •  

3. Jeżeli rozstrzygnięcie jest pozytywne, dziekanat informuje wnioskodawcę o konieczności założenia konta w systemie IRK i przekazuje mu odpowiedni kod, z którym może on dokonać zgłoszenia (przed otrzymaniem kodu nie ma możliwości zgłoszenia na program w systemie IRK);

4. Student ukraińskiej uczelni dokonuje zgłoszenia w systemie IRK na program: Realizacja części studiów dla studentów z uczelni ukraińskich w semestrze zimowym2022/2023;

5. Student ukraińskiej uczelni zostaje wpisany na wskazany przez Dziekana program, a informacja o tym zostaje przekazana do sekretariatu obsługującego jego program;

6. Właściwy sekretariat rejestruje studenta ukraińskiej uczelni na zajęcia określone przez Dziekana;

7. Kandydat rozpoczyna realizację wybranych przedmiotów.

Proces aplikacji

Kandydaci muszą skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Wydziału, na którym chcieliby realizować wybrane przedmioty na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie:

Wydział Prawa i Administracji (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Filozoficzny (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Historyczny (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Filologiczny (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Polonistyki (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Matematyki i Informatyki (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Chemii (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Biologii (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Wydział Geografii i Geologii (dane kontaktowe) - wzór wniosku do pobrania

Listę przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów można znaleźć na stronie Aplikacji Sylabus UJnatomiast listę kursów dostępnych w językach obcych można pobrać ze strony internationalestudents.uj.edu.pl.

Dokonanie zgłoszenia w systemie IRK możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału, na którym mają być realizowane przedmioty.

Aby pomyślnie zarejestrować się na program należy założyć konto w systemie irk.uj.edu.pl, uzupełnić swoje dane, następnie kliknąć przycisk „zapisz się” i wpisać kod dostępu.