Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich/Процедури для студентів українських ВНЗ

Program dla studentów z uczelni ukraińskich ma na celu umożliwienie im kontynuacji kształcenia poprzez realizację wybranych przedmiotów w Uniwersytecie Jagiellońskim w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Jest skierowany do tych osób, które 24 lutego 2022 posiadały status studenta uczelni znajdującej się na terytorium Ukrainy. Za zgodą Dziekana Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego, osoby te będą mogły realizować przedmioty będące w ofercie Wydziałów UJ.

Procedura

Procedura przyjęcia studenta ukraińskiej uczelni, w ramach realizacji wybranych przedmiotów na UJ - semestr letni 2021/2022
"Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana, może zaliczać przedmioty realizowane na Uniwersytecie."

 1. Złożenie wniosku do właściwego dziekana (wzór wniosku jest dostępny do pobrania poniżej w części "Proces aplikacji").
  • Wnioski, osobne dla każdego wydziału UJ, można pobrać w części "Proces aplikacji".
  • Pobrany wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać, a następnie przesłać jego skan na adres email podany w danych kontaktowych Wydziału lub dostarczyć na wydział osobiście;
 2. Analiza złożonego wniosku przez Dziekana:
  • w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, Dziekan określa jakie przedmioty mogą być realizowane (w oparciu o możliwości danego Wydziału, Dziekan może wskazać inne zajęcia niż zadeklarowane we wniosku);
  • w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia, kandydat może wziąć udział w regularnej rekrutacji na rok akademicki 2022/23 w systemie IRK;
 3. Jeżeli rozstrzygnięcie jest pozytywne, dziekanat informuje wnioskodawcę o konieczności założenia konta w systemie IRK i przekazuje mu odpowiedni kod, z którym może on dokonać zgłoszenia (przed otrzymaniem kodu nie ma możliwości zgłoszenia na program w systemie IRK);
 4. Student ukraińskiej uczelni rejestruje się w systemie IRK na program: Realizacja części studiów dla studentów z uczelni Ukraińskich w semestrze letnim 2021/2022;
 5. Student ukraińskiej uczelni zostaje wpisany na wskazany przez Dziekana program, a informacja o tym zostaje przekazana do sekretariatu obługującego jego program;
 6. Właściwy sekretariat rejestruje studenta ukraińskiej uczelni na zajęcia określone przez Dziekana;
 7. Kandydat rozpoczyna realizację wybranych przedmiotów.

Proces aplikacji

Kandydaci muszą skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Wydziału, na którym chcieliby realizować wybrane przedmioty na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie:

Wydziały Collegium Medicum

Listę przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów można znaleźć na stronie Aplikacji Sylabus UJ oraz Aplikacji Sylabus w Collegium Medicum natomiast listę kursów dostępnych w językach obcych można pobrać ze strony internationalestudents.uj.edu.pl.

 

Dokonanie zgłoszenia w systemie IRK możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału, na którym mają być realizowane przedmioty.

Aby pomyślnie zarejestrować się na program należy założyć konto w systemie irk.uj.edu.pl, uzupełnić swoje dane, następnie kliknąć przycisk „zapisz się” i wpisać kod dostępu.

Ważne informacje

Lista przedmiotów realizowanych przez kandydata ustalana jest indywidualnie w oparciu o możliwości danego Wydziału.

Więcej informacji dotyczących wsparcia przez Uniwersytet Jagielloński dla osób z Ukrainy znajduje się na tej stronie.

 

Метою цієї програми є уможливлення реалізації частини занять українським студентам, котрі 24 лютого 2022 року мали статус студента в українському ВНЗ. Такі студенти матимуть можливість відвідувати заняття, які зможуть самостійно обрати з переліку доступних в ЯУ предметів, якщо згоду на це висловить декан факультету ЯУ.

 Програма розрахована на період літнього семестру 2021/22.

Процедура подачі заявки

Порядок прийому студента українського ВНЗ в рамках реалізації обраних предметів в ЯУ – літній семестр 2021/2022.

 1. Подача заяви до відповідного декана (зразок заяви доступний нижче).
  • Заяву, окрему для кожного факудьтету можна знайти нижче.
  • Скачаний формуляр заяви потрібно заповнити, роздрукувати і підписати, після чого скан надіслати на e-mail адресу вказану на сайті факультету або принести цей документ в деканат особисто.
 2. Розгляд заяви деканом факультету:
  • У випадку позитивного розгляду заяви декан вказує, які саме предмети може реалізувати студент (відповідно до можливостей факультету декан може вказати інші предмети, ніж ті, що були вказані в заяві);
  • У випадку негативного рішення, кандидат може взяти участь у стандартній процедурі вступу на наступний навчальний рік 2022/23 в системі IRK;
 3. Якщо рішення позитивне, то деканат поінформує заявника про необхідність створення облікового запису в системіIRK і надасть йому спеціальний код, з яким кандидат зможе зареєструвати свою заявку в системі (без коду складення заявки на програму в системі IRK неможливе).

Важливо! Після складення заяви у паперовій формі, наступним кроком є реєстрація і подача заявки в системі IRK. Реєстрація на участь в програмі в цій системі є важливою процедурою, без якої участь в програмі не буде можливою.

 1. В системі IRK кандидат реєструється на програму: Realizacja części studiów dla studentów z uczelni Ukraińskich w semestrze letnim 2021/2022;
 2. Студент українського ВНЗ зараховується на програму, а інформація про це передається до секретаріату, який цю програму обслуговує;
 3. Відповідний секретаріат реєструє студента на заняття;
 4. Студент може розпочинати відвідування занять.

Додаткова інформація щодо подачі заяви

Кандидати  повинні сконтактуватись безпосередньо з секретаріатом факультету, щоб подати заяву на реалізацію обраних предметів в Ягеллонському університеті в Кракові:

Collegium Medicum

Перелік предметів, які можна реалізувати на кожному напрямку можна знайти на сайті Aplikacji Sylabus UJ і Aplikacji Sylabus Collegium Medicum. Предмети, що проводяться іноземною мовою можна скачати тут -  internationalestudents.uj.edu.pl.

Подача заявки в системі IRK можлива тільки після отримання згоди декана факультету, на якому мають проводитись обрані предмети.  

Для успішної реєстрації в програмі необхідно створити обліковий запис у системі irk.uj.edu.pl, заповнити свої дані, потім натиснути кнопку «zapisz się» та ввести код доступу.

Важлива інформація

Список предметів які може реалізувати кандидат узгоджується індивідуально із врахуванням можливостей даного факультету.

Більше інформації про підтримку українських студентів в Ягеллонському університеті можна знайти на цьому сайті.

więcej o

Obywatele Ukrainy mogą wziąć udział w rekrutacji na rok akademicki 2022/23 na zasadach, które obowiązują wszystkich cudzoziemców (opcja ta dotyczy również kandydatów posiadających Kartę Polaka). Nabór ten odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK. Na stronie welcome.uj.edu.pl znajdują się szczegóły dotyczące tej rekrutacji – oferta studiów, harmonogram, wymagane dokumenty.

W związku z sytuacją na Ukrainie, obywatele tego kraju, którzy wezmą udział w tej rekrutacji, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, jak np. możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej, a także większą elastyczność w kwestii rodzaju wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów oraz terminów ich dostarczania. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych welcome.uj.edu.pl oraz irk.uj.edu.pl.

Громадяти України можуть вступати до ЯУ на таких самих умовах, як усі іноземці (в цій категорії також власники Карти Поляка). Вступ відбувається через електронну систему IRK. На сайті welcome.uj.edu.pl можна ознаймитись з детальною інформацією про вступ: перелік напрямків навчання календар вступудокументи і тп.

У зв’язку з ситуацією в Україні кандидати можуть розраховувати на додаткому підтримку під час вступного процесу, наприклад можливість подати заяву на звільнення з оплати вступного внеску, більшу еластичність стосовно документів для вступу та термінів їх подачі. Детальна інформація буде публікуватись на сайті welcome.uj.edu.pl та в системі irk.uj.edu.pl.

W roku akademickim 2022/23 dostępna będzie  opcja kontynuacji kształcenia rozpoczętego na Ukrainie, podstawę prawną tej możliwości stanowi art. 45 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a szczegółowe warunki zostaną określone przez Rektora w zarządzeniu. Rozwiązanie to zostało stworzone specjalnie z myślą o osobach, które kształciły się dotychczas na ukraińskich uczelniach i chciałyby kontynuować studia, jednak ze względu na trwający na terenie Ukrainy konflikt zbrojny, nie są w stanie okazać dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów.

Jest to propozycja skierowana zarówno do obywateli polskich, jak i obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 ust. 1), i którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy, a także którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy, a jednocześnie nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię.

Szczegóły dotyczące procedury zostaną podane w zarządzeniu Rektora UJ

В навчальному році 2022/23 буде можливість продовжити навчання, розпочате в Україні, на підставі ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, а детальні умови буде опубліковано в розпорядженні ректора університету. Це рішення створено спеціально для осіб, які навчалися в українських ВНЗ і хотіли б продовжити навчання, але через збройний конфлікт в Україні вони не можуть надати документи, що підтверджують поточний курс навчання.

Ця пропозиція адресована до громадян Польщі і громадян України, які на законних підставах проживають на території Республіки Польща (стаття 2 (1)) і які 24 лютого 2022 року були студентами українського університету. Можливість продовжити навчання буде надана студентам, котрі задекларують, що станом на 24 лютого 2022 року вони навчались в конкретному українському навчальному закладі, вкажуть рік та ступінь навчання, і при цьому не мають документів, що підтверджують періоди навчання, складені іспити, заліки чи стажування підтверджені даним навчальним закладом.

Детальна інформація стосовно цієї процедури буде опублікована у відповідному розпорядженні ректора ЯУ

Student, który posiada status studenta na swojej uczelni oraz posiada dokumenty poświadczające jego tok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński po złożeniu wniosku do dziekana i spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z Regulaminu i programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów.

 1. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, który ukończył I rok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński za zgodą dziekana, jeżeli efekty uczenia się osiągnięte na innej uczelni pozwalają na przyjęcie studenta co najmniej na II rok studiów na UJ.
 2. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznych, który ukończył pierwszy rok studiów, może zostać przeniesiony na studia I stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim pod warunkiem spełnienia obowiązujących na UJ zasad rekrutacji w danym roku akademickim.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, student jest obowiązany złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem zatwierdzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni macierzystej oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i tok studiów.
 4. Szczegółowe warunki przeniesienia z innej uczelni i zmiany kierunku studiów w ramach Uczelni określa rada wydziału. 
W celu dokonania przeniesienia prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za dany kierunek studiów.

Особи з активним статусом студента, котрі мають документи, що підтверджують  перебіг навчання, можуть бути перенесені до Ягеллонського університету після подання заяви до декана факультету та виконання всіх вимог, що випливають з Положення та програми навчання на даному напрямку.

 1. Студент іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може перевестися до Ягеллонського університету за згодою декана, якщо результати навчання, досягнуті в цьому університеті, дозволяють зарахувати студента не менше ніж на другий рік навчання в Ягеллонському університеті.

(З цього виникає, що студент повинен закінчити щонайменше перший рік навчання.)

 1. Студент з іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може бути переведений на навчання на І ступені чи неподільній магістратурі в ЯУ за умови, що він відповідає критеріям вступу в даному навчальному році.
 2. У випадках, про які йдеться у пункті 1 і 2 студент зобов’язаний подати заяву разом з обґрунтуванням, затвердженим керівником відповідного підрозділу рідного ВНЗ та документами, що підтверджують попередню освіту та перебіг навчання.
 3. Детальні умови переведення з іншого ВНЗ та зміни напряму навчання в межах Університету окреслюються владою факультету. 
Для детальної інформації та для того, щоб розпочати процедуру переведення, будь ласка, зв’яжіться з відповідним факультетом.