Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajomość języka studiów

W rekrutacji na rok 2024/25 na studia prowadzone w języku polskim na wydziałach: Farmaceutycznym, Filozoficznym, Lekarskim, Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, w procesie aplikacji wymagany będzie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1. Lista dokumentów, które są uwzględniane znajduje się poniżej. Ważne: wymóg przedstawienia certyfikatu nie oznacza zwolnienia z konieczności przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka wykładowego. W przypadku większości programów znajomość języka jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego certyfikat językowy nie jest wymagany. Jeśli kryteria kwalifikacji są inne, kandydat musi posiadać certyfikat znajomości języka przy rejestracji na wybrany program. Szczegółowe informacje o wymaganiach w zakresie znajomości języka publikowane są w każdej karcie studiów.

Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2:

 • Cambridge B2 First (ocena C lub wyższa);
 • Cambridge C1 Advanced;
 • Cambridge C2 Proficiency;
 • IELTS Academic (co najmniej 5,5 pkt.);
 • TOEFL (min. iBT: 72 pkt., ITP: 543 pkt., CBT: 180 pkt.);
 • dyplom studiów w zakresie filologii angielskiej;
 • dyplom studiów prowadzonych w j. angielskim;
 • dyplom matury IB;
 • świadectwo matury EB;
 • obywatelstwo kraju, w którym j. angielski jest językiem urzędowym;
 • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

W rekrutacji na studia na wydziałach Farmaceutycznym, Filozoficznym, Lekarskim, Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, w procesie aplikacji podczas dokonywania zgłoszenia wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1.

Ważne: wymóg przedstawienia certyfikatu nie oznacza zwolnienia z konieczności przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Pod uwagę brane są wyłącznie następujące dokumenty:

 • certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego uzyskany w drodze zdania egzaminu. Można posługiwać się zaświadczeniem o zdanym egzaminie, które jest wydawane przed uzyskaniem certyfikatu. Zaświadczenie musi być wydane przez jednostkę, która przeprowadziła egzamin i zawierać podpis osoby upoważnionej;
 • certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego dla osób, które spełniają określone warunki -  bez konieczności zdawania egzaminu;
 • świadectwo polskiej matury (nie jest uwzględniane świadectwo ukończenia szkoły)/dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim w Polsce;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w Szkole Języka i Kultury Polskiej. W celu uzyskania zaświadczenia, którym można posłużyć się do dokonania zgłoszenia należy ukończyć Nieintensywny semestralny kurs języka polskiego „MY POLISH” - semestr letni 2023/2024 lub Rezydentura Długoterminowa UE - Intensywne Kursy Weekendowe;
 • zaświadczenie o odbyciu rocznego kursu przygotowawczego (dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego przygotowującego do studiów w Polsce prowadzonego dla stypendystów NAWA lub przez podmiot akredytowany przez NAWA do prowadzenia tych kursów). Można posługiwać się zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kurs przygotowawczy po zdaniu egzaminu na poziomie co najmniej B1 w trakcie odbywania kursu;
 • dyplom co najmniej licencjata w ramach filologii polskiej uzyskany za granicą (wydany przez uczelnię funkcjonującą w ramach sytemu edukacji danego kraju);

Jeśli nie mówisz po polsku w ogóle lub przynajmniej w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, możesz zapisać się na jeden z kursów języka polskiego oferowanych przez Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej przy Wydziale Polonistyki UJ :

 • szkoła letnia z programem 3, 4, 6-tygodniowym;
 • roczny i semestralny program z języka i kultury polskiej;
 • roczny i semestralny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce;
 • nieintensywny semestralny kurs języka polskiego;
 • intensywne kursy dwutygodniowe;
 • kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus;
 • kursy online;
 • kursy indywidualne i inne.

Certyfikat znajomości języka polskiego

Certyfikat znajomości języka polskiego to oficjalne poświadczenie znajomości języka polskiego. Jest to dokument wymagany od cudzoziemców pragnących otrzymać polskie obywatelstwo. Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są na następujących poziomach:

 • B1, B2, C1 i C2 - dla osób dorosłych,
 • B1, B2 - dla dzieci i młodzieży.

Certyfikaty wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a egzaminy są przeprowadzane przez uprawnione podmioty, również poza Polską. Szczegółowe informacje na temat certyfikatów znajdziesz na stronie certyfikatpolski.pl.

Szczegółowe informacje o kursach, terminach i opłatach można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych Instytutu: www.polishstudies.uj.edu.pl oraz www.plschool.uj.edu.pl. Zapisy na kursy języka polskiego prowadzą Instytut i Szkoła.

Wszystkich zainteresowanych nauką języka polskiego od podstaw zapraszamy na interaktywny kurs na poziomie A1 dostępny tutaj.