Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje i podstawy prawne

Akty prawne dotyczące dydaktyki obowiązujące w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się na stronie bip.uj.edu.pl/studia

Regulamin studiów

Regulamin studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim


Opłaty

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2024 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zwalniania z tych opłat


Rekrutacja

Uchwała Senatu nr 46/V/2023 dotycząca zasad rekrutacji na rok 2024/2025

Kryteria rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2024/2025

Kryteria rekrutacji na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2024/2025

Kryteria rekrutacji do Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców na rok akademicki 2024/2025


Inne

Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025


Przeniesienie

Student może przenieść się do innej uczelni po złożeniu wniosku do dziekana i spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z Regulaminu i programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów.

  1. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, który ukończył I rok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński za zgodą dziekana, jeżeli efekty uczenia się osiągnięte na innej uczelni pozwalają na przyjęcie studenta co najmniej na II rok studiów na UJ.
  2. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznych, który ukończył pierwszy rok studiów, może zostać przeniesiony na studia I stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim pod warunkiem spełnienia obowiązujących na UJ zasad rekrutacji w danym roku akademickim.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, student jest obowiązany złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem zatwierdzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni macierzystej oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i tok studiów.
  4. W przypadku zmiany kierunku studiów w ramach Uczelni ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
  5. Szczegółowe warunki przeniesienia z innej uczelni i zmiany kierunku studiów w ramach Uczelni określa rada wydziału. Art. 11 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

W celu dokonania przeniesienia prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za dany kierunek studiów.


Skala ocen na Uniwersytecie Jagiellońskim

Skala wszystkich ocen na Uniwersytecie Jagiellońskim wynosi 2,00-5,00.