Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Czym jest wpis na studia?

Wpis to ostatni etap całego procesu rekrutacji, który zmienia status „kandydata na studia” na „studenta”. Jest to również ostateczne potwierdzenie Twojego wyboru kierunku, który chcesz studiować.

Wpis polega na dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów DO SEKRETARIATU obsługującego Twój kierunek studiów.

Bardzo ważne jest dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku przekroczenia terminu określonego w harmonogramie rekrutacji nie zostaniesz przyjęty na studia.

Kiedy możesz dokonać wpisu?

Jeżeli twoja rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin skończyły się z sukcesem, a twój status w systemie IRK (w zakładce Zgłoszenia) zmienił się na “zakwalifikowany”, to możesz dokonać wpisu w terminie, który został wyznaczony w harmonogramie, a który znajdziesz też w karcie swojego zgłoszenia. Poprzez dostarczenie dokumentów deklarujesz podjęcie studiów na danym kierunku.

W jaki sposób mogę się wpisać na studia?

W pierwszej kolejności sprawdź terminy wpisu i wyszukaj dane kontaktowe Sekretariatu swoich studiów. Możesz je znaleźć także w systemie IRK: otwórz Moje konto, następnie Zgłoszenia i na dole strony znajdziesz Dokumenty i dalsze kroki – tam znajdują się szczegółowe informacje.

W części Dokumenty i dalsze kroki znajdziesz też informację na temat trybu wpisu, czyli sposobu w jaki będziesz mógł dostarczyć dokumenty do sekretariatu: korespondencyjnie lub osobiście.

Pamiętaj, że wpis korespondencyjny nie dla wszystkich kierunków jest możliwy. Ma on miejsce tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę Sekretariat. Dzieje się tak dlatego, że to Sekretariat podejmuje ostateczną decyzję co do formy wpisu.

Wpis korespondencyjny:

  1. Żeby dokonać wpisu najpierw wyślij skany dobrej jakości wszystkich wymaganych dokumentów na adres e-mail Sekretariatu. Dokonaj tego w terminie wyznaczonym dla twojej tury. Pamiętaj, żeby sprawdzić czy dokumenty są kompletne. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, zapoznaj się z dodatkowymi wymogami dla niepełnoletnich kandydatów.
  2. Do wpisu korespondencyjnego nie ma potrzeby przesyłania skanu paszportu, dane mogą zostać zweryfikowane, gdy osobiście dostarczysz dokumenty.
  3. Następnie wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu w terminie do 28 września, aby pracownik administracyjny mógł je zweryfikować. Pamiętaj także o zrobieniu kopii wszystkich dokumentów (za wyjątkiem ankiety).

Wpis tradycyjny (osobisty):

  • Wszystkie wymagane dokumenty wraz z kopiami dostarcz do Sekretariatu swoich studiów w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, Twój rodzic lub opiekun prawny musi być z Tobą obecny. Jeśli nie możesz przyjść osobiście, możesz także wyznaczyć pełnomocnika.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Listę wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.

Pamiętaj o  tłumaczeniu uwierzytelnionym (dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego) dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski.

Ważna jest również legalizacja lub apostille świadectwa czy dyplomu, jeżeli jest on wydany w kraju innym niż Polska.

Wniosek o przywrócenie terminu wpisu

Jeżeli nie mogłeś dostarczyć kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie z powodu sytuacji, która to uniemożliwiła (np. choroba, siła wyższa, itp.) i możesz to udokumentować, przed wydaniem ci decyzji o odmowie przyjęcia na studia masz prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu wpisu. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami na rekrutacja@uj.edu.pl. Jeżeli wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostanie ci wyznaczony nowy termin na wpis.

Pamiętaj, że złożenie takiego wniosku nie oznacza automatycznie jego pozytywnego rozstrzygnięcia, gdyż procedura dotyczy tylko poważnych i wyjątkowych sytuacji. W momencie składania wniosku musisz posiadać komplet dokumentów wymaganych do wpisu.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Gdy nie zostałeś przyjęty na studia, a w twoim koncie IRK pojawił się dokument z decyzją o odmowie przyjęcia na studia, w ciągu 14 dni możesz złożyć wniosek do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki musi być złożony w języku polskim a jego oryginał przesłany pocztą.

Jeżeli chcesz zrezygnować ze studiów, na które jesteś wpisany, powinieneś wypełnić Wniosek o anulowanie wpisu i przesłać jego oryginał do sekretariatu który prowadzi twoje studia. Złożenie rezygnacji przed 1 października, kiedy rozpoczyna się rok akademicki jest szczególnie ważne, jeżeli podejmujesz studia na zasadach odpłatności. Cała kwota czesnego  ci zwrócona tylko w przypadku, gdy prześlesz rezygnację przed 1 października.

Po dokonaniu wpisu możesz uzyskać zaświadczenie o przyjęciu na studia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Taki dokument może być potrzebny do uzyskania wizy czy przekroczenia granicy. Odebrać go można w Welcome Centre (Centrum Wsparcia Dydaktyki, przy ul. Ingardena 6). Aby go uzyskać wystarczy napisać do nas maila z prośbą o wystawienie takiego zaświadczenia. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. Istnieje również możliwość uzyskania takiego zaświadczenia w formie cyfrowej z podpisem elektronicznym. Dla jego uzyskania również wystarczy skontaktować się mailowo z Welcome Centre (adres:welcome@uj.edu.pl).

Odebrać zaświadczenie w Welcome Centre możesz tylko do końca września. Od 1 października takie zaświadczenie może wystawić jedynie sekretariat ds studenckich. W przypadku, gdy odebranie zaświadczenia przez Ciebie osobiście nie jest możliwe, możemy wysłać je pocztą lub możesz wyznaczyć pełnomocnika (wystarczy w wiadomości wskazać jego imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości, a on zaś powinien przedstawić swój paszport do wglądu).

więcej o

więcej o