Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich/Процедури для студентів українських ВНЗ

Інформація українською розташована нижче польської версії

więcej o

Student, który posiada status studenta na swojej uczelni oraz posiada dokumenty poświadczające jego tok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński po złożeniu wniosku do dziekana i spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z Regulaminu i programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów.

  1. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, który ukończył I rok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński za zgodą dziekana, jeżeli efekty uczenia się osiągnięte na innej uczelni pozwalają na przyjęcie studenta co najmniej na II rok studiów na UJ.
  2. Student z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznych, który ukończył pierwszy rok studiów, może zostać przeniesiony na studia I stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim pod warunkiem spełnienia obowiązujących na UJ zasad rekrutacji w danym roku akademickim.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, student jest obowiązany złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem zatwierdzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni macierzystej oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i tok studiów.
  4. Szczegółowe warunki przeniesienia z innej uczelni i zmiany kierunku studiów w ramach Uczelni określa rada wydziału. 
W celu dokonania przeniesienia prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za dany kierunek studiów.

Особи з активним статусом студента, котрі мають документи, що підтверджують  перебіг навчання, можуть бути перенесені до Ягеллонського університету після подання заяви до декана факультету та виконання всіх вимог, що випливають з Положення та програми навчання на даному напрямку.

  1. Студент іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може перевестися до Ягеллонського університету за згодою декана, якщо результати навчання, досягнуті в цьому університеті, дозволяють зарахувати студента не менше ніж на другий рік навчання в Ягеллонському університеті.

(З цього виникає, що студент повинен закінчити щонайменше перший рік навчання.)

  1. Студент з іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може бути переведений на навчання на І ступені чи неподільній магістратурі в ЯУ за умови, що він відповідає критеріям вступу в даному навчальному році.
  2. У випадках, про які йдеться у пункті 1 і 2 студент зобов’язаний подати заяву разом з обґрунтуванням, затвердженим керівником відповідного підрозділу рідного ВНЗ та документами, що підтверджують попередню освіту та перебіг навчання.
  3. Детальні умови переведення з іншого ВНЗ та зміни напряму навчання в межах Університету окреслюються владою факультету. 
Для детальної інформації та для того, щоб розпочати процедуру переведення, будь ласка, зв’яжіться з відповідним факультетом.